Udgave: 11-01-2023

ENDOTEST A/S (Sælger) Salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud og ordrebekræftelse

1.1 Sælgers tilbud er kun gældende i 1 måned beregnet fra den dag tilbuddet er dateret. Efter udløbet af denne frist bortfalder Sælgers tilbud automatisk. Sælgers tilbud kan desuden bortfalde, hvis en leverance er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra f.eks. en leverandørs side.

1.2 Sælger forbeholder sig retten til at foretage ændringer i leverancen indtil leveringstidspunktet, men Sælger garanterer i så fald som minimum en tilsvarende ydelse.

1.3 Køber kan alene påberåbe sig vilkårene i disse betingelser, eller i en eventuel individuel aftale mellem parterne. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

1.4 En ordre er først bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail.

2. Priser og leveringssted

2.1 Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af den fremsendte ordrebekræftelse.

2.2 Levering foregår DAP (Incoterms 2020).

2.3 Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. leverandørforsinkelse. Hvis Sælger bliver bekendt med, at der vil opstå en leverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

2.4 Sælger kan i intet tilfælde holdes ansvarlig for Købers indirekte tab som følge af en forsinket eller manglende leverance.

2.5 Alle priser er ekskl. moms. Omkostninger til fragt tillægges leverancer under kr. 6.000,- ekskl. moms.

3. Betaling

3.1 Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato medmindre andet er skriftlig aftalt.

3.2 Hvis Køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen i overensstemmelse med nationalbankens til enhver tid gældende rentesats og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer, uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

4. Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1 Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

4.2 Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Sælgers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen. 

5. Annullering og ændring af ordrer

5.1 Efter Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber, har Køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

5.2 Vælger Køber alligevel at annullere ordren, er Køber forpligtet til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.

6. Undersøgelsespligt og reklamation

6.1 Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden mangler.

6.2 Hvis Køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer at der er mangler ved varerne, skal Køber straks give Sælger besked om manglerne. Ved øvrige mangler, herunder skjulte mangler, som først viser sig på et senere tidspunkt, skal Køber reklamere straks efter at Køber burde have opdaget manglen og senest 1 år efter levering har fundet sted.

6.3 Undlader Køber at underrette Sælger straks efter, at Køber er blevet opmærksom på en mangel, kan Køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Sælger.

7. Mangler

7.1 Sælger påtager sig i en periode på 12 måneder efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen.

7.2 Sælger har dog ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

7.3 Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

7.4 Hvis Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks efter, at manglen er konstateret.

7.5 Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger afhjælpe manglen.

7.6 Kan Køber selv udføre afhjælpningen på virksomhedens adresse, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

7.7 Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

7.8 Sælger yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance.

8. Ansvarsbegrænsninger

8.1 Sælger erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.

8.2 Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

9. Produktansvar

9.1 Sælger er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

10. Ansvarsfrihed – force majeure

10.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

10.2 Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra leverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

10.3 Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

10.4 Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i pkt. 11.2 nævnte omstændigheder.

11. Afgørelse af tvister

11.1 Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

11.2 Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne at finde en mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det sted, hvor Sælger har sit forretningsmæssige hjemsted.

endotest logo hvid

© ENDOTEST A/S 2023 – All rights reserved.